Estrategia Digital de Centre

slider_08

Estratègia digital del centre

¿Què és?

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

Elaboració de l’EDC

Per elaborar l’EDC d’un centre i concretar-la en un document, és convenient seguir una sèrie de fases.

Fase1: Diagnosi

  • ENTREVISTES I REUNIONS

S’han realitzat entrevistes, reunions i trobades amb diferents professionals del centre. Tenint present la particularitat del nostre centre, disposem de diferents professionals del camp sociopedagògic (mestres, educadors, logopedes, treballadors socials, monitors, etc.) però també clínic (psiquiatria, psicologia, musicoteràpia). Així, s’ha pogut fer un recull d’aspectes a considerar referits a l’àmbit digital que poden contribuir a millorar les competències de l’alumnat i professorat així com també una millora en l’eficiència de la gestió del centre. També s’ha tingut molt present el personal no docent del centre (tècnic informàtic, personal d’administració i serveis -PAS-).

  • ENQUESTES

Un dels elements principals per a facilitar la recollida de dades ha sigut realitzar diversos qüestionaris a totes les parts de la comunitat educativa. En aquestes enquestes s’ha demanat, de forma anònima, que els participants responguessin a diverses qüestions tant de funcionament actual del centre com de propostes de millora.

En concret la comissió digital va elaborar diversos qüestionaris mitjançant l’eina de Microsoft Forms. Ha sigut així per que el centre treballa habitualment amb eines de Microsoft i n’ha facilitat tant l’elaboració com la difusió. Aquests van ser facilitats a cada participant de manera digital a partir d’un enllaç. Es varen incloure:

El procés de Diagnosi s’ha dut a terme al llarg del 1r trimestre de curs i inici del 2n.

Les enquestes varen ser difoses a través d’enllaços digitals i el resultat va ser el següent

Enquestes i resultats

Q1 Enquesta als docents sobre tecnologia digital – L’Alba

Participació enquesta als docents 37%

17 respostes d’un total de 46 professionals.

 

Q2 Enquesta a les famílies en el marc de l’Estratègia Digital de Centre L’Alba

Participació enquesta a les famílies 44%

31 respostes d’un total de 70 famílies.

 

Q3 Enquesta als alumnes sobre tecnologia digital – Centre L’Alba

Participació enquesta als alumnes 34%

24 respostes d’un total de 70 alumnes.

 

Fase2: Anàlisi de la situació del Centre

A partir de les dades recollides es varen realitzar diferents reunions tant de claustre com de la comissió digital per posar en comú la informació i valorar-los. Per a fer aquest anàlisis va ser important utilitzar els gràfics i recull de dades que ofereix Microsoft Forms dels qüestionaris emprats.

 

Fase3: Objectius

Partint dels punts forts i febles de la fase d’Anàlisi, es determinen diversos objectius per a treballar en els pròxims 3 – 4 anys.

OBJECTIU 1: Visibilitzar el centre a nivell digital
DESCRIPCIÓ Utilitzar les eines digitals existents així com desenvolupar-ne les que siguin necessàries per a poder oferir informació actualitzada del centre a la comunitat educativa.
OBJECTIU 2: Consensuar una via de comunicació de les famílies amb el centre
DESCRIPCIÓ Establir de manera acordada una o varies vies per a dur a terme la comunicació centre-famílies, tant per aspectes institucionals com del dia a dia a nivell docent i/o clínic.
OBJECTIU 3: Promoure una conciliació laboral i personal en relació a l’ús de les tecnologies
DESCRIPCIÓ Relacionat amb el dret a la desconnexió digital dels treballadors i també definir quines són les situacions d’urgència que cal tenir presents
OBJECTIU 4: Sensibilitzar, educar en el bon ús de les tecnologies als/les alumnes
DESCRIPCIÓ Treballar amb l’alumnat per a consenciar-lo de la necessitat de fer un ús responsable de les tecnologies i també fomentar aquest hàbit dins l’entorn familiar
OBJECTIU 5: Potenciar l’ús de les tecnologies en l’ámbit acadèmic i els plans individualitzats
DESCRIPCIÓ Elaborar els plans i documents necessaris per a garantir que l’alumnat assoleix les competències digitals previstes per cada etapa
OBJECTIU 6: Formar als professionals en aspectes tècnics d’aplicació en l’àmbit acadèmic
DESCRIPCIÓ Definir un pla formatiu per a millorar les competències digitals del personal docent

Fase4: Temporalització

Proposta de seqüenciació de les activitats per a assolir cadascun dels objectius plantejats en el període 2022-2025:

  CURS 2022-23 CURS 23-24: CURS 24-25
1R TRIM 2N TRIM 3R TRIM 1R TRIM 2N TRIM 3R TRIM 1R TRIM 2N TRIM 3R TRIM
OBJECTIU 1: Visibilitzar el centre a nivell digital
Manteniment actualitzat de la web de centre
Publicació actualitzada d’informació (Blog)
Avaluació i anàlisi de les vistes als canals de comunicació
OBJECTIU 2: Consensuar una via de comunicació de les families amb el centre
Implantació de l’eina Alexia
Formació professorat en l’ús de l’eina Alexia
Formació a families en l’ús de l’eina Alexia
Acotar i restringir l’ús telefons personals/whatsapp
Anàlisi de la idoneïtat de l’eina Alexia dins el Centre.
OBJECTIU 3: Promoure una conciliació laboral i personal en relació a l’ús de les tecnologies
Regulació de l’ús dins l’horari laboral (dessconexió digital)
OBJECTIU 4: Sensibilitzar, educar en el bon ús de les tecnologies als/les alumnes
Establiment d’unes normes d’ús del centre
Coordinació familia-centre en el maneig de lo digital en l’àmbit domèstic(controlparental, bon us a casa)
Xerrades periòdiques per conscienciar als alumnes en
l’ús adequat de les noves tecnologies.
Elaboració d’un document on constin els dubtes,inquietuds
i necessitats dels alumnes en relació amb les noves tecnologies.
OBJECTIU 5: Potenciar l’ús de les tecnologies en l’ámbit acadèmic i els plans individualitzats
Aplicació de les comperències digitals del nou currículum i la DigComp
Conscienciació per part del professorat de la necessitat de l’assoliment de les competències digitals en l’alumnat
Formació en l’elaboració de plans individuals tenint en compte les competències digitals
Planificació i dur a terme activitats digitals adequades per a cada curs
OBJECTIUS 6: Formar als professionals en aspectes tècnics d’aplicació en l’àmbit acadèmic.
Formació en gamificació
Formació en eines d’edició d’audio-video
Formació en eines de presentació de continguts
Formació en eines administratives i organització interna (excel)
Formació en protecció de dades i seguretat
Back to Top