Centre

Desde 1978

slider_08

Desde 1978
Atenem les necessitats del pacient per possibilitar el tractament, la creació del llaç social i la rehabilitació en salut mental.

L’associació Centre L’ALBA

L’ASSOCIACIÓ CENTRE L’ALBA és la titular del CENTRE L’ALBA i es constitueix l’any 1978.

Els seus fins i objectius són:
“L’estudi, l’observació i la investigació en el camp de les malalties mentals i psicosomàtiques i en especial la psicosi infantil, així com tot el que fa referència al seu tractament i terapèutica, inclús la seva prestació dins d’aquest sector.

Cuidarà en aquest sentit de l’observació de casos, l’aplicació i experimentació de tècniques de tractament i la promoció de les mateixes, la formació a nivell familiar i social dels problemes derivats d’aquesta afecció, informació i sensibilització comunitària envers aquesta problemàtica, promoció de recursos per al tractament de les malalties mentals i en especial de la psicosi infantil, promoció d’ associacions similars en altres municipis i col·laboració amb les ja existents, així com les entitats públiques, privades i particulars que treballen en aquest camp i publicació d’informes i estudis realitzats.”

(TEXTUAL DELS ESTATUTS Cap I- Art. 2).

El Centre L’Alba és una entitat sense ànim de lucre creada a Barcelona l’any 1978, Concertada pel Departament d’Ensenyament i amb Conveni amb el Departament de Salut.

Ofereix atenció integral en salut mental infantil i juvenil en els següents serveis:

L’UME (Unitat Medico Educativa) per a nens i adolescents amb trastorns de conducta i d’altres trastorns de salut mental;
El CD (Centre de Dia), servei educatiu i de rehabilitació per a nens i adolescents amb TEA (Trastorns de l’Espectre Autista).
El SATIS (Servei d’Acompanyament Terapèutic per a la Inserció Social) amb subvenció de la Diputació de Barcelona.
article_01

Centre de Día

El CENTRE L’ALBA es crea l’any 1978 com a resposta a la patologia mental d’àmbit psiquiàtric en els nens i adolescents afectats de psicosi infantil, autisme i disharmonies evolutives d’aparició a la primera infància.

La població assistida va dels 3 als 18 anys.

Els serveis que ofereix fan referència als aspectes terapèutics, que tenen com a base el tractament clínic i socioeducatiu d’aquestes patologies.

Abraça les facetes psiquiatrico-patològiques, tant en el tractament individual com en el familiar, així com les socioeducatives pròpies de l’edat dels nens i adolescents assistits.

A través de les dues àrees ben definides: clínica i socioeducativa, la Institució es proposa atendre les necessitats del pacient per possibilitar el tractament, la creació del llaç social i la rehabilitació en salut mental.

article_03

SATIS

El SATIS és un Servei d’Acompanyants Terapèutics per a la Inserció Social creat pel Centre L’ALBA a l’any 1994. Preveu intervencions de naturalesa socioeducativa, socioassistencial i sociosanitària, prestades en el propi entorn físic, familiar i social del subjecte, en col·laboració amb els serveis, institucions i organitzacions del territori i coordinats amb els serveis sanitaris públics com els Centres de Salut Mental i Juvenil (CSMIJ) i Hospitals de Dia així com els serveis educatius i serveis socials de zona.

Descarregar més informació

article_02

UME – Unitat Médico Educativa

La UME neix l’any 1991 i és un dispositiu per a nens (7-11 anys) i adolescents (12-18 anys) que necessiten assistència en Salut Mental i alhora presenten necessitats educatives i socials específiques.

Es tracta d’un equipament que aporta un tipus de resposta integral (Salut Mental, Educativa i Social) i interdisciplinària adequada a les necessitats d’una problemàtica d’aparició en el període de latència (7-8 anys) o en l’adolescència (12-13 anys).

La població diana de l’UME en la segona infància són els trastorns adaptatius de la conducta i alguns quadres evolutius de configuració psicòtica d’aquesta edat.

A l’UME d’adolescents la població diana són: els trastorns límits de la personalitat, els trastorns de tipus esquizoide que debuten a l’adolescència i estructures psicòtiques amb o sense desencadenament.

Aquesta població té especials dificultats per adaptar-se al món sanitari, escolar i social en totes les seves formes, la qual cosa provoca un gran sentiment de marginació i d’exclusió.

L’UME és un dispositiu innovador donat que genera un lloc de no exclusió i promou un horitzó de futur en la comunitat, el medi escolar, social i laboral; això suposa per tant que tot el treball condueix al retorn al medi normalitzat.

Back to Top