Centre L’Alba accedeix a una subvenció extraordinària per fer front a la pandèmia

Durant el curs 2020-21 vam poder accedir a la “Subvenció extraordinària a  les escoles concertades d’educació especial de la ciutat de Barcelona, en motiu de les activitats i programes extraordinaris que s’han de prestar per fer front a la pandèmia de la Covid-19”; exp.2020/198 publicada al BOPB el 24 de novembre de 2020.

El 8 de gener de 2021 es va publicar la resolució al BOPB CVE 20211000248 de l’ajuda per l’import de 46.754,82€. Aquesta ajuda l’hem destinat íntegrament a cobrir les despeses originades per la pandèmia: increment de personal sanitari i educatiu, compra de materials sanitaris i informàtics, entre altres.